Interrupción programada de suministro eléctrico en Alén e Baroncelle

Por | Novas

A empresa encargada do suministro eléctrico notificou a este concello que por mor de traballos de mantemento e desarrollo na rede eléctrica, o vindeiro día 11 de xullo de 2019, de 10:00 a 11:00 horas, van proceder a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións no suministro de electricidade durante ese intervalo de tempo. As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan aos seguintes lugares: Alén -Rodeiro- (Alén nº 3 A 9). Baroncelle (Baroncelle nº…

Read More

Programa de turismo social para maiores Imserso 2019/2020.-

Por | Novas

Persoas beneficiarias: Poderán acollerse ó programa, aquelas persoas que sexan pensionistas e   perceptoras de prestacións  ou subsidios de desemprego  con 60 anos cumpridos (quedan exentos de cumprir esta condición, as persoas que acudan en calidade de cónxuxes), ademais de persoas perceptoras de pensión por viuvedade, con 55 anos. Admitirase como segundo acompañante a un fillo/a con discapacidade, sempre que se presente calificación de minusvalía, cunha porcentaxe mínima do 45%. Destinos e precios: Ofértanse modalidades distintas, para que os maiores poidan…

Read More

Plan de alimentos 2019

Por | Novas

O Concello de Rodeiro abre o prazo para realizar a solicitude de acceso ao Plan de Alimentos 2019 para aquelas persoas e unidades familiares que cumpran os requisitos de acceso fixados nas Bases Reguladoras para o acceso ao Plan de Alimentos Procedentes do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), aprobadas en Xunta de Goberno Local a 20 de febreiro de 2013. Como organización asociada de reparto no programa 2019 de axuda alimentaria do fondo de axuda europea para as persoas…

Read More

Apertura de prazo para a presentación de solicitude de praza no punto de atención á infancia (PAI) do Concello de Rodeiro para o vindeiro curso 2019/2020

Por | Novas

Usuarios/as: serán usuarios/as do PAI municipal, os/as menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos, empadroados no Concello de Rodeiro e que non estean en idade de escolarización no centro educativo. Prezos: O custo de cada praza será de 90 € ao mes por neno/a en xornada completa e 50 € se acode en xornada parcial de mañá ou de tarde. Documentación necesaria para o trámite (orixinal ou copia compulsada): Impreso de solicitude asinado (será facilitado nas…

Read More

Convocatoria da solemne sesión constitutiva da nova Corporación para o mandato 2019-2023 e a elección de alcalde para o sábado día 15 de xuño

Por | Novas

O Sr. alcalde en funcións asinou no día de hoxe a convocatoria da solemne sesión constitutiva da nova Corporación resultante das Eleccións Locais celebradas o pasado día 26 de maio do corrente, para o mandato 2019-2023, que se celebrará o vindeiro sábado día 15 de xuño, ás 11:00 horas da mañá, no Salón de Sesións da Casa do Concello. Na dita sesión tomarán posesión dos seus cargos os Sres./as. concelleiros/as electos/as e seguidamente procederase á votación para a elección do…

Read More