Apertura de prazo para a presentación de solicitude de praza no punto de atención á infancia (PAI) do Concello de Rodeiro para o vindeiro curso 2019/2020

Por | Novas

Usuarios/as: serán usuarios/as do PAI municipal, os/as menores de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos, empadroados no Concello de Rodeiro e que non estean en idade de escolarización no centro educativo. Prezos: O custo de cada praza será de 90 € ao mes por neno/a en xornada completa e 50 € se acode en xornada parcial de mañá ou de tarde. Documentación necesaria para o trámite (orixinal ou copia compulsada): Impreso de solicitude asinado (será facilitado nas…

Read More

Convocatoria da solemne sesión constitutiva da nova Corporación para o mandato 2019-2023 e a elección de alcalde para o sábado día 15 de xuño

Por | Novas

O Sr. alcalde en funcións asinou no día de hoxe a convocatoria da solemne sesión constitutiva da nova Corporación resultante das Eleccións Locais celebradas o pasado día 26 de maio do corrente, para o mandato 2019-2023, que se celebrará o vindeiro sábado día 15 de xuño, ás 11:00 horas da mañá, no Salón de Sesións da Casa do Concello. Na dita sesión tomarán posesión dos seus cargos os Sres./as. concelleiros/as electos/as e seguidamente procederase á votación para a elección do…

Read More

Convocatoria de axudas para o transporte do alumnado 2018-2019

Por | Novas

No Boletín Oficial da Provincia do día 31.05.2019,  publicouse a convocatoria para o curso lectivo 2018-2019 das axudas reguladas pola Ordenanza para a concesión de axudas para o transporte do alumnado do Concello que cursa estudos fóra do termo municipal. Obxecto e finalidade.- Facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e o seu fin é compensar ás familias polos gastos que teñen que afrontar no desprazamento dos estudantes fóra do termo municipal. Estas axudas financiaranse…

Read More

Cacharelas de San Xoán

Por | Novas

Con motivo da celebración proximamente da festividade de San Xoán, ponse a disposición dos interesados a solicitude de autorización para a realización de fogueiras. A solicitude deberá acompañarse da copia cotexada do DNI, no caso de particulares. As asociacións deberán achegar copia cotexada do CIF e do DNI do representante da mesma. Solicitude cacharela (pdf)

Read More

Resultado do sorteo público dos premios aos participantes na iniciativa Rodeiro de Tapas 2019

Por | Novas

No día de hoxe realizouse na Casa do Concello o sorteo público dos premios establecidos nas Bases para os participantes da iniciativa Rodeiro de Tapas 2019, nas modalidades de pasaportes, papeletas de votación e redes sociais, co resultado que se contén no documento anexo. Lémbrase que os premios non reclamados/recollidos caducarán aos trinta días naturais, contados a partires da data do sorteo, pasando estes aos designados como reservas. Anexo: Acta sorteo premios (pdf)

Read More