Skip to main content
Novas

Programa de respiro familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia

By 2 Abril, 2013No Comments

Persoas beneficiarias e requisitos:
Poderán participar neste programa, as persoas maiores de 16 anos con recoñecemento de discapacidade ou de dependencia (grao II ou III) e aqueloutras que, non podendo acreditar os requisitos anteriores, requiran da atención dun coidador, á vista do informe médico e social que acompañarán á solicitude.

Duración das estadías e prezos:
• Modalidade de estadías quincenais: 791,5€ por quincena.
• Modalidade de estadías de fin de semana: 124€ polos dous días.

Achega da persoa beneficiaria:
En calquera das modalidades, as persoas beneficiarias contribuirán ao financiamento da estadía coa porcentaxe do custo que se establece a continuación en función dos seus ingresos económicos:
Inferiores ao IPREM – 40%
Superiores ao IPREM e inferiores a 1.000 € – 55%
Superiores a 1.000 € e inferiores a 2.000 € – 75%
Superiores a 2.000 € – 90%

Documentación:
• Solicitude e declaración responsable segundo modelo establecido (anexo I) .
• Informe médico relativo ao solicitante
• Copia compulsada do DNI/NIE do solicitante .
• Última declaración do imposto da renda das persoas físicas, certificado de toda a clase de pensións percibidas ou declaración xurada de non percibilas.

Prazo:
A solicitude presentarase con un mes de antelación á data para a que se solicita a quenda, agás situacións de emerxencia sobrevidas (enfermidade, accidente do coidador ou similares) e debidamente xustificadas.

Leave a Reply