Skip to main content
Novas

Aberto o prazo para solicitar a bonificación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) do ano 2022 nos que se desenvolven actividades agrícolas, gandeiras e forestais

By 12 Xaneiro, 2022No Comments

O Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 28/11/17, acordou modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), introducindo unha bonificación potestativa do 95 % da cota íntegra do imposto para os inmobles no que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras e forestais e que cumpran os requisitos establecidos na modificación da Ordenanza aprobada. O texto definitivo foi publicado no BOP núm. 29, correspondente ao día 9 de febreiro de 2018, que se contén como Anexo á presente nova.

Achégase o modelo normalizado de solicitude para o ano 2022. A utilización do dito modelo normalizado é obrigatorio para a solicitude da bonificación.

A solicitude no modelo normalizado deberá presentarse no Rexistro do Concello ou ben por calquera outro medio admitido legalmente. No suposto de utilizar a sede electrónica do Concello, este modelo deberá presentarse debidamente asinado achegándolle a documentación preceptiva, a través do procedemento Solicitude de Bonificación ou Exención dun Tributo“.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de marzo de 2022.

Aqueles expedientes que foron resoltos favorablemente nos anos anteriores manteñen a súa bonificación namentres conserven as circunstancias que as orixinaron, polo que non teñen que reiterar a solicitude.

Modelo de solicitude (pdf)

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/02/09/2018003245